Договір про провадження волонтерської діяльності

с. Струсів                                                                             

    24 березня 2022 р.

Благодійна організація Благодійний фонд «Реконструкції та розвитку України», реалізуючи свої статутні цілі, в особі президента Фонду Гончаренка Артема Вадимовича (далі Фонд), що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони та особа, що приєдналась до зазначеного договору, шляхом надання БО БФ «Реконструкції та розвитку України» заяви про приєднання, в подальшому «Волонтер», з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей Договір про провадження волонтерської діяльності (далі – Договір) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Волонтера до всіх його умов в цілому шляхом заповнення заяви про приєднання на веб-сайті БО БФ «Реконструкції та розвитку України» заяви про приєднання (https://rdua.eu/).

2.2. Даний договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів) для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) Фонду за наступними напрямами:

Здійснення діяльності, спрямованої на захист осіб, що постраждали внаслідок військового вторгнення російської федерації;

Здійснення діяльності, спрямованої на відбудову населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій;

Здійснення іншої діяльності, яка відповідає меті напрямкам діяльності Фонду.

2.3. За цим Договором Волонтер зобов’язується за завданням Фонду особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а Фонд зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.

2.4. Надання волонтерської допомоги починається з моменту заповнення Заяви про приєднання до цього Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Волонтер має право:

3.1.1. Отримувати необхідні умови для здійснення волонтерської діяльності, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час здійснення волонтерської діяльності.

3.1.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги.

3.1.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб Фонду.

3.1.4. Брати участь у навчанні волонтерів, що здійснює Фонд.

3.1.5. Отримувати від Фонду документи (довідки, рекомендації тощо) щодо характеру, якості, обсягу виконання робіт та необхідного рівня кваліфікації волонтера.

3.1.6. Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги Фонду.

3.1.7. Припинити свою волонтерську допомогу.

3.2.Волонтер зобов’язаний:

3.2.1. Приступати до волонтерської діяльності виключно на території, де відсутні активні бойові дії, а на деокупованих територіях лише після обстеження відповідними службами на предмет відсутності вибухонебезпечних предметів.

3.2.2. Знати місію, завдання і принципи діяльності Фонду та дотримуватися їх, підсилювати авторитет Фонду.

3.2.3. Сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності.

3.2.4. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.

3.2.5. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 дні.

3.2.6. У випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

3.2.7. У разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

3.2.8. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

3.2.9. Дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

3.2.10. У разі одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним;

3.2.11. відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

3.3. Фонд має право:

3.3.1. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.

3.3.2. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.

3.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.

3.3.4. Заохочувати працю Волонтера.

3.3.5. Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Фонду.

3.4. Фонд зобов’язана:

3.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.

3.4.2. Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.

3.4.3. Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.

3.4.4. Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.

3.4.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.

3.4.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. У разі якщо розголошення конфіденційної інформації, волонтер бере на себе усю відповідальність за заподіяння шкоди.

  1. СТРОК НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ТА СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Даний договір набирає чинності з моменту заповнення Волонтером Заяви про приєднання і діє до повідомлення однієї зі Сторін Договору про його припинення.

5.2. Дія цього Договору припиняється негайно в разі отримання інформації про публічну підтримку волонтером військової агресії російської федерації проти України, членства в терористичних організацій чи їх публічної підтримки, підтримки діяльності терористичних угрупувань «ДНР», «ЛНР» та окупації АР Крим.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються на підставі взаємної згоди шляхом переговорів.

  1. ФОРС-МАЖОР (ВИПАДОК АБО НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

7.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких Сторона не може виконати повністю або частково свої обов’язки за цим Договором через випадок або непереборну силу, строк виконання зобов’язань переноситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини, але не більше ніж на один місяць. До форс-мажорних обставин належать: пожежі, стихійні лиха, блокади, страйки, ухвалення законів чи прийняття інших нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору.

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір укладено шляхом приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України;

8.2. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Всі ризики, пов’язані з якістю надання волонтерської допомоги в рамках цього Договору, несе волонтер.

8.4. У разі спільної згоди, Сторони можуть змінювати окремі положення цього Договору.

8.5. Волонтер надає право БО БФ «Реконструкції та розвитку України» збирати, обробляти та використовувати персональні дані Волонтера.

8.6. БО БФ «Реконструкції та розвитку України» за письмовим зверненням Волонтера та за попереднім погодженням може відшкодовувати витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги.